Mega-Fitness | Opis zajA�A�
566
page,page-id-566,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Opis zajA�A� odbywajA�cych siA� w naszym klubie:

BOKS to jeden z najstarszych i najbardziej legendarnych sportA?w, istniejA�cy juA? od czasA?w staroA?ytnych. Jest to takA?e wspaniaA�y sposA?b spA�dzania wolnego essay proofreading service czasu, rozwijajA�cy nie tylko ciaA�o, lecz takA?e i umysA�. Polepsza on naszA� kondycjA� fizycznA�, siA�A�, szybkoA�A�, wytrzymaA�oA�A�, a takA?e wzmacnia charakter uczA�c nas nieustA�pliwoA�ci, wytrwaA�oA�ci, odwagi i szacunku dla innych.

MMA (Mieszane sztuki walki) a�� dyscyplina sportowa, w ktA?rej zawodnicy sztuk i sportA?w walki walczA� wrA�cz przy duA?ym zakresie dozwolonych technik (w zasadzie dopuszcza siA� wszystkie techniki dozwolone w innych sportach walki bez broni). Rywalizacja toczy siA� zarA?wno w stA?jce, jak i parterze. W typowych walkach MMA dozwolone sA� rzuty, ciosy piA�A�ciami, kopniA�cia, dA?wignie, duszenia. Zabronione sA� natomiast techniki stwarzajA�ce znaczne niebezpieczeA�stwo dla zdrowia zawodnikA?w.

Street Fighting A�to trening bazujA�cy na technikach i metodach treningowych zaczerpniA�tych z rA?A?nych sztuk i sportA?w walki, ktA?rego celem jest nauczenie w bezpieczny sposA?b prostych technik samoobrony, ktA?re bA�dzie moA?na wykorzystaA� w sytuacji realnego zagroA?enia na ulicy oraz oswojenie siA� z walkA�.

FBW (Full Body Workout) to nic innego jak trening caA�ego ciaA�a. Na kaA?dej sesji treningowej wykonywane sA� gA�A?wnie A�wiczenia zA�oA?one angaA?ujA�ce wszystkie partie miA�A�niowe. A�wiczenia wykonywane sA� z umiarkowanA� intensywnoA�ciA� natomiast nacisk kA�adziony jest gA�ownie na technikA� ich wykonywania. Jest to trening idealny dla osA?b ktA?re chcA� wzmocniA� swoje miA�A�nie i uksztaA�towaA� piA�knA� sylwetkA�. A�wiczenia wykonywane sA� w obwodach z podziaA�em na partie miA�A�niowe, zaczynamy od tych najwiA�kszych a koA�czymy na najmniejszych, a obciA�A?enie dopasowywane jest do stopnia zaawansowania. WYkorzystywane jest obciA�A?enie, sztangi, kettle itd.

Gimnastyka odchudzajA�ca– zajA�cia przy spokojnej muzyce, A�A�czA�ce cechy rehabilitacji i fitnessu, KrA?tka spokojna rozgrzewka ma na celu podniesienie tA�tna w celu spalania tkanki tA�uszczowej, a nastA�pnie wykonuje siA� A�wiczenia wzmacniajA�ce wszystkie partie miA�A�niowe. A�wiczenia z niewielkimi obciA�A?eniami oraz maA�a iloA�A� powtA?rzeA� pozwoli kaA?demu na aktywne uczestnictwo w lekcji. DoskonaA�e zajA�cia dla osA?b starszych, z nadwagA�, z bA?lami krA�gosA�upa itp. CaA�oA�A� zajA�A� zakoA�czona stretchingiem.

HIIT– (High Intensity Interval Training) staje siA� bardzo popularnA� formA� treningu nie tylko wA�rA?d sportowcA?w, ze wzglA�du na jego korzystny wpA�yw na spalanie tkanki tA�uszczowej. Badania pokazujA�, A?e w porA?wnaniu do klasycznych A�wiczeA� aerobowych trening interwaA�owy prowadzi do spalenia nawet do trzech razy wiA�kszej iloA�ci tkanki tA�uszczowej przy jednoczesnym o poA�owA� mniejszym wysiA�ku energetycznym i ponad poA�owA� krA?tszym czasie treningu. DziaA�anie takie zwiA�zane jest z utrzymujA�cym siA� od kilku nawet do kilkunastu godzin po zakoA�czeniu treningu podwyA?szonym metabolizmie kwasA?w tA�uszczowych, co prowadzi do zwiA�kszonego spalania tkanki tA�uszczowej nawet po zakoA�czeniu A�wiczeA�.

Jumping Frog– to innowacyjny program treningowy na specjalnie opracowanych i A�skonstruowanych trampolinach! To doskonaA�a forma aktywnoA�ci fizycznej, ktA?ra daje maksymalnA�A�efektywnoA�A�. Co wiA�cej to poA�A�czenie ogA?lnorozwojowego treningu z muzykA� i duA?A� dozA� dobrego humoru. Trening na trampolinie poprawia when to use began and begun kondycjA�, modeluje sylwetkA� , wyzwala endorfiny oraz A�wietnie spala tkankA� tA�uszczowA�. Warto poA�wiA�ciA� czas treningom na trampolinie, poniewaA? 10 minut Jumping Frog to 30 minut Joggingu, 1 godzina zajA�A� to do 2000 tysiA�cy brzuszkA?w i 1000 A�spalonych kalorii. Dlatego teA? zerwij z rutynA� zwykA�ego treningu i zacznij A�skakaA�!

Ovoball- to zajA�cia wzmacniajA�ce i wyszczuplajA�ce sylwetkA�. Atrakcyjne zajA�cia z wykorzystaniem piA�ki eliptycznej, ktA?re charakteryzujA� siA� duA?A� efektywnoA�ciA� i pozwalajA� w stosunkowo krA?tkim czasie uksztaA�towaA� sylwetkA�, przyspieszyA� metabolizm i spaliA� tkankA� tA�uszczowA�. A�wiczenia te zwiA�kszajA� wydolnoA�A� fizycznA�, poprawiajA� koordynacjA� ruchowA�, przyspieszajA� spalanie tA�uszczu i poprawiajA� przemianA� materii. SkA?ra staje siA� lepiej ukrwiona i napiA�ta, dlatego A�wiczenia pomagajA� walczyA� z rozstA�pami i cellulitem. ZajA�cia przeznaczone dla wszystkich, bez wzglA�du na wiek i poziom sprawnoA�ci.

Pbu – to forma aerobiku skierowana do osA?b, ktA?re chciaA�yby wymodelowaA� dolne partie ciaA�a. Porcja takiego ruchu pobudza i dodaje energii. PBU to trening wzmacniajA�co – ksztaA�tujA�cy wykonywany do rytmicznej muzyki. Zaczyna siA� 10a��15 minutowA� rozgrzewkA�, po niej nastA�puje kompleksowy zestaw A�wiczeA� gA�A?wnie na dolne partie ciaA�a. Regularne A�wiczenia zapewniajA� szczupA�A� sylwetkA�: pA�aski brzuch, jA�drne poA�ladki i smukA�e uda.

Pbu extreme– A�wiczenia majA� charakter wzmacniajA�co-ksztaA�tujA�cy, ktA?ry zapewnia pA�aski brzuch, jA�drne poA�ladki i smukA�e uda. Wykorzystanie elementA?w treningu funkcjonalnego znacznie podnosi intensywnoA�A� A�wiczeA�, co pozwala na szybsze spalenie tkanki tA�uszczowej. SA� to zajA�cia dla wszystkich, ktA?rzy pragnA� bawiA� siA� ruchem i uplastyczniA� ciaA�o.

Pilates- nieaerobikowy system A�wiczeA� polegajA�cy na wykonaniu precyzyjnych i powolnych ruchA?w o niewielkim zasiA�gu. Poprzez prawidA�owe wykonanie A�wiczeA� moA?esz wysmukliA� swojA� sylwetkA�, uzyskaA� pA�aski brzuch i pozbyA� siA� zbA�dnej tkanki tA�uszczowej.MiA�A�nie rozciA�gajA� siA�, wzmacniajA� i stajA� siA� bardziej elastyczne, przez co caA�e ciaA�o odzyskuje sprA�A?ystoA�A�, poprawia siA� sylwetka, figura staje siA� smukA�a i mA�odzieA�cza, a chA?d lekki i peA�en gracji.

Pilates & Stretching to prosty i skuteczny sposA?b na poprawienie sprawnoA�ci ruchowej oraz zwiA�kszenie ruchomoA�ci stawA?w i miA�A�ni caA�ego ciaA�a. Bardzo korzystnie wpA�ywa na ich ukrwienie. DziA�ki A�wiczeniom zwiA�kszamy zakres ruchu i elastycznoA�A� miA�A�ni, zmniejszamy napiA�cie miA�A�niowe i poprawiamy koordynacje ruchowA�. RozciA�ganie staje siA� przyjemnoA�ciA�. Podczas zajA�A� stosujemy metodA� stopniowego rozciA�gania miA�A�ni do momentu maksymalnego ich oporu, powtarzajA�c A�wiczenia kilkakrotnie. Pozwala to na unikniA�cie jakichkolwiek kontuzji , a w treningu ogA?lnym daje progresywne rezultaty. RozciA�ganie takich partii ciaA�a jak poA�ladki czy uda pomaga teA? w walce z cellulitem.

A�Step + pA�aski brzuch zajA�cia aerobowe z wykorzystaniem podestu, angaA?ujA�ce caA�e ciaA�o do pracy. PolegajA� one na wchodzeniu i schodzeniu z podestu przy uA?yciu rA?A?nego rodzaju krokA?w, ujA�tych w mniej lub w bardziej skomplikowane ukA�ady choreograficzne. Celem tych zajA�A� jest poprawa wydolnoA�ci organizmu, wzmocnienie grup miA�A�niowych oraz pozbycie siA� zbA�dnej tkanki tA�uszczowej. W koA�cowej czA�A�ci zajA�A� A�wiczenia na wyrzeA?bienie miA�A�ni brzucha.

Step & shape- dynamiczne zajA�cia prowadzone przy wykorzystaniu stepA?w. Podczas A�wiczeA� wykorzystywane sA� podstawowe kroki, ktA?re poA�A�czone w krA?tki i nieskomplikowany ukA�ad, dajA� moA?liwoA�A� podniesienia tA�tna oraz rozluA?niajA� miA�dzy A�wiczeniami ksztaA�tujA�cymi sylwetkA�.ZajA�cia te doskonale ksztaA�tujA� wszystkie partie ciaA�a a takA?e redukujA� nadmiar tkanki tA�uszczowej, poprawiajA�c jednoczeA�nie wydolnoA�A� organizmu.

A�Tabata-A� tabata, to unikalny program rozwijajA�cy wydolnoA�A� aerobowA� i anaerobowA�. PodkrA�ca metabolizm i stymuluje spalanie tkanki tA�uszczowej, jeszcze dA�ugo po zakoA�czeniu zajA�A�. CaA�oA�A�, tworzyA� trening interwaA�owy, w ktA?rym wykorzystuje siA� napiA�cia izometryczne, A�wiczenia kardio i siA�owe. To trening, ktA?ry daje spektakularne efekty.

Tabata- extra brzuch Tabata – Extra brzuch…zajA�cia interwaA�owe w seriach. Jedna seria zawiera w sobie 8 powtA?rzeA� po 20 A�wiczeA� o rA?A?norodnym charakterze z 10 ” przerwA� w marszu lub truchcie. NastA�pnie przechodzimy na maty do A�wiczeA� miA�A�ni brzucha. CaA�a godzina to cztery takie serie wraz z poprzedzajA�cA� rozgrzewkA� i koA�czA�cym stretchingiem.ZajA�cia intensywne z obciA�A?eniem wA�asnego ciaA�a poprawiajA�ce kondycjA� oraz ksztaA�tujA�ce i wzmacniajA�ce miA�A�nie caA�ego ciaA�a.

Tbc- trening ten ma charakter ogA?lnorozwojowy, poprawia kondycjA� organizmu, wytrzymaA�oA�A� miA�A�ni a jednoczeA�nie poprzez wykonywany trening cardio korzystanie wpA�ywa na spalanie tkanki tA�uszczowej oraz ukA�ad oddechowy. Jest to kompleksowy zestaw A�wiczeA� obejmujA�cy wszystkie partie miA�A�niowe ciaA�a z uA?yciem ciA�A?arkA?w, stepA?w, taA�m, maA�ych i duA?ych piA�ek.

Trening obwodowy– to rewelacyjne efekty w krA?tkim czasie, gdyA? A�A�czy w sobie elementy treningu siA�owego, aerobowego i A�wiczeA� rozciA�gajA�cych. Oznacza to, A?e podczas jednego treningu spalamy kalorie, ksztaA�tujemy sylwetkA� i jednoczeA�nie rozciA�gamy miA�A�nie dziA�ki czemu ryzyko zakwasA?w jest minimalne a intensywnoA�A� A�wiczeA� wiA�ksza. Trening obwodowy odbywa siA� grupie, przy muzyce i z instruktorem, dziA�ki czemu A?aden z uczestnikA?w grupy nie ma wA�tpliwoA�ci jak i w jakim tempie A�wiczyA�. OkrA�g skA�ada siA� ze stanowisk, ktA?re zmieniamy co ok. 1 minutA�. Instruktor pozostaje w A�rodku i jest kimA� w rodzaju dyrygenta a�� nadzoruje wysiA�ki i motywuje do ciA�A?kiej pracy.

A�ZumbaTo inspirowane latynoskimi rytmami poA�A�czenie taA�ca i aerobiku, ktA?ry poprzez A�wietnA� zabawA� ksztaA�tuje naszA� sylwetkA�, dba o naszA� kondycjA�, a przede wszystkim napawa nas optymizmem i wprawia nas w A�wietne samopoczucie, ktA?re zostaje na dA�ugo, dA�ugo poza zajA�ciami. Proste kroki taneczne, A�wietne kombinacje ruchA?w i motywujA�ca muzyka stwarza atmosferA� A�wietnej imprezy i totalnie porywa nas do zabawy. Lekcja cardio z elementami treningu wytrzymaA�oA�ciowego i ksztaA�tujA�cego sylwetkA� powoduje spalanie ogromnej iloA�ci kalorii, ujA�drnia i rzeA?bi Twoje ciaA�o.

1z0-810 IT-Exam HP2-E23 Exam C2140-053 Dumps 1Z0-409 Study-Guide 9A0-127 Exam HP0-273 TB0-103 VCE PEGACRS_V6.2 PDF 010-150 Exam-PDF LOT-840 Exam 00M-664 IT-Exam C-BOE-30 Certification 650-669 Dumps BCP-811 Study-Guide 1Z1-820 Dumps M2050-243 IT-Exam 9A0-174 IT-Exam 000-M99 IT-Exam L50-501 Exam 820-424 VCE BCP-340 Study-Guide HP0-685 VCE PEGACSSA Dumps C_TM_90 VCE 050-665-(370) Dumps A2180-253 VCE XK0-001 Dumps HP0-891 Exam-PDF 250-504 VCE 117-151 Exam-PDF HP2-H15 Certification 70-410 IT-Exam NS0-505 Exam-PDF C2090-180 Certification 920-469 PDF 000-077 Exam-PDF MB5-851 HC-035-510-ENU Study-Guide AND-402 Exam C2150-057 Exam-PDF